Af en toe krijgen arbo-professionals vragen voorgeschoteld die samenhangen met het maken van een inschatting van blootstellingen in het verleden. Dat verleden kan kort geleden zijn, bijvoorbeeld in het geval van biologische monitoring van een stof in de urine. Bij stoffen die in urine worden gemeten, hoef je namelijk over het algemeen niet langer dan 1 week terug te kijken. Lastiger wordt het al bij stoffen die wat langer in het lichaam blijven en nog lastiger als er sprake is van het optreden van gezondheidsklachten of het ontstaan van ziektes. Er moet verder terug worden gekeken en veelal  blijkt dat de beschikbare gegevens uit het verleden te beperkt zijn om zonder meer een antwoord te (kunnen) geven.

De sprekers zullen deze middag ingaan op verschillende methoden om het verleden te reconstrueren.

Allereerst komt het epidemiologisch onderzoek aan bod. Het gebruik van blootstellingsgegevens is een onmisbaar onderdeel van epidemiologisch onderzoek. Bij het evalueren van blootstellingsgegevens is het van belang deze te plaatsen in de context van de doelstelling van het onderzoek. Zijn kwalitatieve of kwantitatieve gegevens nodig? Wat is bepalend ten aanzien van de kwaliteit van de gegevens, en hoe precies moet de blootstelling in kaart zijn gebracht voor een epidemioloog?

Vervolgens zal in aanvulling op het epidemiologisch onderzoek een presentatie worden gegeven over een casus waarin op verschillende manieren is gewerkt aan het reconstrueren van blootstelling aan benzeen. Welke methoden konden worden gebruikt en welke zijn bruikbaar gebleken met de beschikbare data.

Het reconstrueren van blootstelling is een onderwerp waaraan ook ECETOC (www.ecetoc.org) afgelopen jaar aandacht heeft besteed. De bijdrage zal de mogelijkheden, zoals deze door ECETOC zijn geïdentificeerd, voor retrospectief onderzoek naar blootstelling op een rij zetten. Naast het gebruik van modellen komt ook de mogelijkheid van het gebruik van biologische monitoring aan de orde. Tenslotte is gekeken hoe ontwikkelingen op het gebied van ‘omics’ mogelijk kunnen bijdragen aan reconstructie van blootstelling.

Ten slotte een bijdrage waarin de opzet en de resultaten van een onderzoek waarbij met vragenlijsten en een Job Exposure Matrix, retrospectief blootstellingen aan hormoonverstorende stoffen in kaart werden gebracht.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Verslag in TtA: niet beschikbaar