Van roetzwart naar brandschoon. Arbeidshygiëne bij de brandweer.

Bij branden komt een breed scala aan stoffen vrij. Dat kunnen zowel onverbrande producten zijn (bijvoorbeeld organische vloeistoffen die door de hitte van de brand verdampen en zich in gasvorm met de rookpluim mee verspreiden) als reactieproducten, zoals koolmonoxide, roetdeeltjes en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) die ontstaan in het brandproces. De groep reactieproducten vormt meestal de meerderheid. De vorming van verbrandingsproducten hangt af van de materialen in de brand en de omstandigheden; zuurstoftoevoer, temperatuur, invloed van gebouw, weersomstandigheden, etcetera. Brand is een complex proces en de omstandigheden zijn over het algemeen niet constant. In 2015 heeft het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid (KCAV) een literatuuroverzicht opgesteld over de risico’s die brandweermensen lopen op het ontwikkelen van kanker wanneer zij worden
blootgesteld aan rook tijdens brandbestrijdingsactiviteiten en welke stoffen in rook
kankerverwekkend (zouden kunnen) zijn. Hierbij is een aantal leemten geconstateerd in de kennis over blootstelling aan stoffen in rook door brand voor Nederlands
brandweerpersoneel, waardoor brandweermensen risico’s lopen tijdens hun dagelijkse
werkzaamheden, waarbij met name de huid als blootstellingsroute onderbelicht is.
Dat rook gevaarlijk is weten we maar al te goed. Bij toepassing van de huidige
brandbestrijdingstechnieken komen deze hulpverleners onvermijdelijk in contact met deze toxische stoffen (de REACH wetgeving noemt ze ‘Substances of Very High Concern’). De brandweer beschermt zich daarom niet voor niets met adembescherming en heeft vrij strakke procedures. Toch is er na onderzoek in binnen- en buitenland zorg ontstaan of die bescherming wel voldoende is. Het is dus uitermate belangrijk dat de functionaliteit van deze PBM’s klasse 3 steeds gewaarborgd kan worden. Een goede nazorg is in dit verhaal niet meer weg te denken, daarbij horen begrippen zoals ‘decontaminatie’ en ‘kwaliteitscontrole’.
In deze bijeenkomst worden, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor
Arbeidshygiëne (NVvA), de verschillende invalshoeken van dit thema belicht door sprekers met verschillende achtergronden en met praktijkvoorbeelden.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: niet beschikbaar

Verslag in TtA: niet beschikbaar