GGD-en zullen een bijdrage gaan leveren aan de nazorg bij groot- en kleinschalige incidenten, waaronder incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De term GRIP in de titel van deze bijeenkomst verwijst naar de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure waarin geregeld is welke partijen betrokken zijn in de acute fase van een incident en wat hun taken zijn. GROP staat voor het GGD Rampen Opvangplan waarin de nieuwe taken van de GGD bij de opvang van slachtoffers zijn beschreven. Binnen de kaders die landelijk zijn aangegeven is iedere GGD vrij om hier zelf invulling aan te geven. Belangrijk is dat veel medewerkers in het kader van GROP ook buiten kantoortijden opgeroepen kunnen worden en dat er een beroep zal worden gedaan op specifieke kennis en vaardigheden die een rol spelen bij de opvang van slachtoffers van een incident. Tijdens deze bijeenkomst zullen we vooral ingaan op de voorbereiding op een incident waarbij stoffen vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De GGD Rotterdam-Rijnmond is gevraagd een toelichting te geven op het tot stand komen van GROP in Zuid-Holland. In een tweede bijdrage zal worden ingegaan worden op de wijze waarop de medisch-milieukundige expertise een rol zal spelen.
Na de pauze zullen twee kleinschalige incidenten worden besproken die gaan over asbest en kwik. Dit zijn stoffen waar GGD-en met enige regelmaat vragen over krijgen. In deze casuïstiekbespreking zal de samenwerking tussen GGD en RIVM worden belicht aan de hand van een casus over kwik. De samenwerking tussen de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen in de regio (GHOR) met de GGD en de gemeente zal worden toegelicht aan de hand van een asbestbesmetting van een kinderdagverblijf. De middag zal worden afgesloten met een paneldiscussie die vooral zal gaan over hoe GROP in de praktijk zou kunnen werken.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Presentatie spreker 5: klik hier

Presentatie spreker 6: klik hier

Verslag in TtA: klik hier