De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 september 2022 in Goldon Tulip Hotel Central, Den Bosch (zie https://hotel-central.goldentulip.com/nl) en zorgen voor de mogelijkheid om dit programma op afstand te volgen. U kunt uw voorkeur aangeven op de uitnodiging die per e-mail wordt verstuurd.

 

Achtergrond

Er staan ongeveer 30 asfaltcentrales in Nederland. Als de emissies van deze installaties een woongebied bereiken leidt dat tot geurhinder en vragen met betrekking tot de schadelijkheid voor de gezondheid. Aanleiding hiervoor is het vrijkomen van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) waaronder de als kankerverwekkend geklassificeerde stoffen benzeen en stoffen uit de groep polcyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).

Volgens het activiteitenbesluit mogen asfaltcentrales 50% gerecycled asfaltgranulaat bijmengen hetgeen bijdraagt aan vermindering van het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen zoals bitumen (zware aaroliefractie). De overheid staat toe dat de asfaltbranche zelf toezicht houdt op de aanvoer van grondstoffen zodat voorkomen wordt dat gebruikt asfalt met een te hoog teergehalte wordt verwerkt wat zou kunnen leiden tot een verhoogde PAK emissie. Voor de omwonenden onbegrijpelijk wordt niet geeist om (ook) de uitstoot van PAK en de benzeenemissies te monitoren.

Toen bij een meting van de omgevingsdienst aan het licht kwam dat de uitstoot van de asfaltcentrale in Nijmegen niet voldeed aan het activiteitenbesluit (overschrijfing van PAK emissies met een factor 17 op basis van één meting), kwam dit in het nieuws en zijn er op meer locaties in Nederland vragen gesteld over de uitstoot van asfaltcentrales. Inmiddels bestaat de verdenking dat er op meer locaties meer uitstoot is, dan bedoeld. Hoewel het om slechts één meting ging heeft dit heel wat losgemaakt bij de bewoners en bij de lokale politiek. De staatsecretaris heeft inmiddels aangekondigd dat de regelgeving zal worden aangescherpt.

Intussen zitten de omwonenden met veel vragen. Met de wind worden emissies aangevoerd die vooral geur en gerelateerde klachten geven. In hoeverre zijn zorgen gerechtvaardigd dat er ook op lange termijn gevolgen voor de gezondheid te verwachten zijn?

In dit programma zullen we de vragen over de asfaltcentrales van verschillende kanten belichten en ook bespreken of deze casus model staat voor de effecten van andere industriële bronnen en vragen over effecten op de omgeving.

 

 

Programma: klik hier

Presentatie Frank te Pas: klik hier

Presentatie Henk Nijhuis: klik hier

Presentatie Ingrid Links: klik hier

Presentatie Dave Ploum: klik hier

Verslag in TtA: klik hier