Controverses bij het afleiden van grenswaarden

Gezondheidskundige grenswaarden van gevaarlijke stoffen worden gebruikt om de mate van aanvaardbaarheid van blootstelling te beoordelen. Om de blootstelling op de werkplek te reguleren leiden commissies van deskundigen grenswaarden af. Diverse landen hebben hun eigen expertcommissies waarin toxicologische en epidemiologische experts zitting hebben. Ook zijn er internationale commissies van deskundigen, bijvoorbeeld in Europees verband (bijv. SCOEL, RAC, EFSA) of wereldwijd (bijv. in WHO verband). De beoordelingen van de verschillende commissies zijn niet altijd identiek, de voorgestelde grenswaarden wijken soms iets af van elkaar, maar blijven binnen dezelfde orde van grootte. Dat is inherent aan het ´expert judgement´ dat nodig is omdat er vrijwel altijd hiaten zijn in de gegevens van de relatie tussen de blootstelling en respons. Maar soms gebeurt het dat een stof op cruciale punten heel anders wordt beoordeeld. Dat geeft aanzienlijke verschillen in de beoordeling van het gevaar. En dat is aanleiding voor substantiële verschillen in de voorgestelde gezondheidskundige grenswaarde. Hoe komt het dat verschillende commissies van deskundigen tot een afwijkende beoordeling kunnen komen? Wat is daarvan de oorzaak? Aan de hand van een 3-tal actuele cases wordt dit verder toegelicht en besproken.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Verslag in TtA: klik hier