De regelgeving over Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals (REACH) is al een tijd van kracht. De eerste registratiedossiers met bijbehorende extended Safety Datasheets (e-SDS) van een aantal groepen stoffen zijn vóór 1 december 2010 ingediend. Op dit moment ontvangen downstream users e-SDS, waarin per Exposure Scenario is aangegeven op welke wijze veilig met deze stof kan worden gewerkt. In het e-SDS zijn meerdere grenswaarden opgenomen, zoals DNEL’s voor inhalatoire, orale en dermale blootstelling, als 8-uurs en 15 minuten tgg grenswaarden voor werknemers of als 24-uurs tgg grenswaarde voor consumenten. Tevens wordt per exposure scenario aangegeven welke maatregelen nodig zijn om op een veilige wijze met de betreffende stof te kunnen werken.

Tijdens dit symposium wordt aandacht besteed aan zowel de filosofie achter REACH, de manier waarop deze is uitgewerkt in REACH en de praktische toepassingen. Ook worden knelpunten waar men tegenaan is gelopen tijdens het REACH-traject besproken.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: klik hier