De Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen is herzien. Op dit moment worden de reacties op verwerkt, zodat de regeling naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt.

Nieuwe ARIE-bedrijven hebben tot 1 juli 2023 de tijd om aan de verplichtingen van de ARIE te voldoen.

Speciaal voor de CGC en de NVVK wordt de herziening toegelicht, vanuit de theorie én de praktijk.
Bedrijven waar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen in installaties aanwezig is of kan worden gevormd (ongeacht beoogde handelingen), moeten een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) uitvoeren. Gericht op het voorkomen van zware ongevallen en op basis daarvan een pakket maatregelen te nemen (hoofdstuk 2, afdeling 2, Arbobesluit). Gaat de nieuwe ARIE-regeling de veiligheid van de bedrijven die nu niet onder de BRZO-regeling vallen daadwerkelijk vergroten?

De nieuwe ARIE-regeling is nog niet van kracht. Juist daarom willen we in deze bijeenkomst stilstaan bij de aanstaande veranderingen en de rol die veiligheidskundigen kunnen spelen bij de implementatie van de regeling.

Voor de pauze staan het doel en inhoud van de nieuwe ARIE-regeling centraal. Waarom is er een nieuwe regeling gekomen en in hoeverre is deze anders dan de voorgaande en de bestaande BRZO-regelgeving? Voor welke bedrijven geldt de regeling en hoe kunnen bedrijven bepalen of zij onder de regeling vallen?

Na de pauze krijgen we een kijkje in de voorbereiding op de nieuwe ARIE van een veiligheidskundige werkzaam bij een organisatie met verschillende onderdelen die onder de ARIE-regeling vallen. Er is de laatste tijd veel publiciteit over de effectiviteit van toezicht: Lost de nieuwe ARIE-regeling de bestaande knelpunten echt op? Het laatste deel van de bijeenkomst gaan we daarom met elkaar nader in op het verschil met de huidige praktijk..

 

Programma: klik hier

Presentatie Minister SZW: klik hier

Presentatie Eric Splint: klik hier

Verslag in TtA: klik hier