Nanotechnologie vormt een van de nieuwe risico’s op de werkplek waarmee we ons als arbodeskundigen regelmatig bezighouden. Op dit moment is nog geen algemene uitspraak over de veiligheid van nanodeeltjes mogelijk. Er zijn veel verschillende typen deeltjes, waardoor het moeilijk is om te beoordelen of een deeltje wel of geen risico voor de gezondheid kan opleveren. De SER adviseert dan ook om de blootstelling aan nanodeeltjes op de werkplek tot een minimum te beperken. In de praktijk krijgen we als arbo-deskundigen te maken met de vragen van bedrijven over nanodeeltjes. Die zijn vaak zeer concreet en men wil veelal weten of er een risico is dat nanodeeltjes kunnen vrijkomen en of de beheersmaatregelen afdoende zijn. Om werksituaties te kunne beoordelen gebruiken arbeidshygiënisten graag metingen maar wat weten we als we
nanodeeltjes meten? En kunnen we met de beschikbare meetinstrumenten wel nanodeeltjes meten?
Tijdens de bijeenkomst zullen een vijftal sprekers het woord voeren. Prof. dr. Paul Borm, zal het onderwerp inleiden door in te gaan op nanotechnologie en de gezondheidsrisico’s die kunnen optreden bij beroepsmatige blootstellingen. De veel toegepaste gravimetrische methode (filtermeting) is niet geschikt voor het bepalen van luchtconcentraties nanodeeltjes. Prof. Dr. Andreas Schmidt-Ott zal ingaan op de verschillende meetprincipes die wel worden gebruikt kunnen worden bij de meting van nanodeeltjes, waarbij iedere benadering zijn
beperkingen kent. Na de pauze zullen twee sprekers voorbeelden van een meetprojecten uit de praktijk presenteren. Jack Smeets zal een onderzoek toelichten dat hij heeft uitgevoerd naar blootstelling aan nanodeeltjes bij DSM. Daarna zal Ir. Ralf Cornelissen een onderzoek naar blootstelling naar nanodeeltjes in de bouw bespreken. Tevens is hij betrokken bij de metingen
die zijn uitgevoerd in het kader van de Pilot Nanoreferentiewaarden.
Als afsluiting zal een kwalitatieve beoordeling van blootstelling aan nanodeeltjes worden gepresenteerd door dr. Paul Swuste. Hij zal de “Control Banding Nanotool” toelichten. Dit is een matrix die het risiconiveau bepaalt op grond van een aantal factoren met betrekking tot de ernst van het effect en de waarschijnlijkheid van blootstelling. Om u goed te informeren over de meetinstrumenten die op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn hebben we een drietal leveranciers uitgenodigd meetinstrumenten voor nanodeeltjes te
demonstreren.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Presentatie spreker 5: klik hier

Verslag in TtA: klik hier