Het risico van het werken met chemische stoffen heeft in Nederland maatschappelijke en politieke belangstelling. Per 1 juli 2022 is het LEXCES (Landelijk expertise centrum chemische stoffen) opgericht. In 2021 en 2022 hebben wij hier tijdens de CGC-bijeenkomsten ook aandacht aan geschonken. In december 2022 heeft de minister SZW een advies aanvraag over biologische grenswaarden ingediend bij de gezondheidsraad. Naast de TSB regeling , sinds 01-01-2023 van kracht, staat binnen het LEXCES ook de preventie van stoffen gerelateerde beroepsziekte hoog op de agenda.

In deze bijeenkomst willen wij ons richten op welke wijze bedrijfsartsen, samen met de arbeidshygiënisten, vorm kunnen geven aan de gezondheid bewaking bij het werken met chemische stoffen. Wij zullen inzoomen op de vertaalslag van de RI&E chemische stoffen naar de bedrijfsarts; welke informatie heeft de bedrijfsarts nodig om een passend PAGO advies te kunnen geven? Is inzet  van biologische monitoring bij blootstelling aan carcinogene stoffen op de werkplek hiervoor een oplossing? Moeten data van biomonitoring van werkers altijd (als) medische data (gelabeld) blijven?’. Wat zijn hiervoor de mogelijkheden voor anonimiseren binnen de kaders van de privacy wetgeving. Hoe zijn hierbij de rollen tussen arbeidshygiënist en bedrijfsarts verdeeld en welke ethische en juridische dilemma kom je hierbij tegen?

In de afgelopen jaren zijn hierover diverse publicaties verschenen die richting geven aan deze vraagstukken. Aan de hand van de HBM4EU chromaat studie zal de toegevoegde waarde en praktische toepassing van biologische monitoring bij werken met Chroom6 worden besproken, tevens zullen dan items als carcinogeniteit, grenswaarden en mechanismen aan de orde komen.

*Occupational Biomonitoring Guidance Document (oecd.org)

*https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0096.pdf

*https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2020/biomonitoring-en-sensoring.pdf

https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2018/10/Brief_Exposure_CRVI_EN.pdf

 

Programma: klik hier

Presentatie Frederieke Schaafsma: klik hier

Presentatie Jolanda Willems: klik hier

Presentatie Rik Menting: klik hier

Presentatie Jos Bessems: klik hier

Presentatie Paul Scheepers: klik hier

Verslag in TtA: nog niet beschikbaar