Inhalatoire blootstelling aan allergenen op de werkplek kan al bij zeer lage concentraties tot gezondheidseffecten leiden. Dit roept de vraag op of er voor allergenen wel no-effect levels zijn vast te stellen waaruit grenswaarden afgeleid zouden kunnen worden. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn welke consequenties moet dit dan hebben voor de normstelling? Moet er voor allergenen een systeem van normering met  risicogetallen ontwikkeld worden? Hoe komen we aan de benodigde gegevens voor de risicoschatting? Welke rol is hierbij weggelegd voor het epidemiologisch onderzoek resp. dierexperimenteel onderzoek? Wat moet overigens het kritisch effect zijn: sensibilisatie of klachten?

Welke consequenties zijn er voor de gezondheidsbewaking van de werknemers wanneer ook lage blootstellingsniveau’s nog een zeker risico op sensibilisatie met zich mee brengen?

Over deze vragen heeft zich een commissie van de Gezondheidsraad gebogen. Begin 2008 zal haar eindrapport gepubliceerd worden. Het vormt de aanleiding tot het organiseren van een bijeenkomst rond dit thema. Na een korte toelichting op de voornaamste conclusies van het rapport zullen in een aantal presentaties aspecten rond risicoschatting en gezondheidsbewaking bij allergeenblootstelling behandeld worden. De middag wordt afgesloten met een forumdiscussie over een aantal stellingen.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Presentatie spreker 5: klik hier

Verslag in TtA: klik hier