Van veilige werkwijzen naar veilig en gezond gedrag

Over het bevorderen van veiligheid en gezondheid op de werkplek is veel bekend. Maar één aspect vormt een relatief onbekende factor en dat is de invloed van menselijk gedrag op veiligheid en gezondheid. Voor de industrie is het een uitdaging om voor alle stoffen en handelingen op verschillende werkplekken stof-specifieke risicobeoordelingen uit te voeren. Onder andere de REACH-regelgeving en Nederlandse Arbowetgeving reiken hiervoor kaders aan en vele goede praktijken, veilige werkwijzen, arbocatalogi en andere pragmatische initiatieven zijn ontwikkeld om werknemers op een veilige en gezonde manier te laten werken met gevaarlijke stoffen. De vraag is echter of de invoering van al deze werkwijzen en protocollen ook daadwerkelijk leidt tot een verlaging van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en daarmee tot een verlaging van het aantal beroepsgerelateerde ziekten in Nederland. Zijn de protocollen goed opgesteld? Worden de beschreven werkwijzen goed nageleefd en verandert daarmee het gedrag van werknemers? Hoe gedraagt een
werknemer zich in een groep en in een bepaalde omgeving? Waarom doen ze bepaalde zaken wel of niet? Zijn er alternatieven ter verbetering van preventiegedrag?
Bij asbestverwijdering is gekozen voor een worst-case benadering, met als gevolg dat een beheersregime wordt gekozen dat ook in het ergste geval nog voldoende bescherming biedt aan mens en milieu. Veel tijd en energie wordt gestoken in het naleven, controleren en handhaven van de afgesproken regels. Hierbij lijkt soms het doel van deze regelgeving, namelijk het borgen van een veilige en gezonde werkomgeving, uit het oog te worden verloren. Deze strikte regels maken het bovendien erg lastig om af te wijken van bestaande processen en gewoonten, ook als deze leiden tot meer veiligheid en gezondheid of vermindering van kosten.
In deze bijeenkomst worden, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor
Arbeidshygiëne (NVvA), de verschillende invalshoeken van dit thema belicht door sprekers met verschillende achtergronden en met praktijkvoorbeelden

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: klik hier